StarCraft® II

Nie znasz StarCrafta II? Wypróbuj za darmo
Ta strona nie jest jeszcze dostępna w nowej witrynie StarCraft II, ale można ją przeglądać w wersji klasycznej.

Patch 1.2 już dostępny!

Patch 1.2 już dostępny!

Patch 1.2 do StarCraft II: Wings of Liberty jest już dostępny! Zawiera on poprawki do balansu dla każdej z ras i istotne ulepszenia edytora map, a także dodaje kanały czatowe oraz naprawia kilka błędów w grze. Szczegółowe informacje o uaktualnieniu można znaleźć poniżej.

StarCraft II: Wings of Liberty – patch 1.2.0

Ogólne

 • Do usługi Battle.net dodano kanały czatowe! Gracze mogą rozmawiać ze sobą na kanałach publicznych i prywatnych.
  • Do gry dodano pasek komend czata umożliwiający przesyłanie wiadomości do innych graczy. Wprowadzenie komendy "/w" otworzy listę zalogowanych znajomych, członków grupy, kanałów czatowych i innych graczy znajdujących się w twojej bieżącej grze.
  • Do usługi Battle.net dodano opcję umożliwiającą automatyczne dołączanie do prywatnych kanałów, które wcześniej się odwiedziło.
  • Do usługi Battle.net dodano opcję, która pozwala zablokować wyświetlanie tekstu z kanałów czatowych w czasie gry.
 • Do gry dodano tzw. ligę mistrzów! Rywalizują w niej najlepsi gracze.
 • Dodano możliwość dowolnego konfigurowania klawiszy skrótów.
 • Dodano funkcję wykrywania impasu. Gra zakończy się remisem dla wszystkich graczy znajdujących się w grze, jeśli żaden z nich nie wydobędzie surowców, nie wyszkoli jednostek, nie wzniesie budowli lub nie zniszczy żadnej budowli przeciwnika przez okres trzech minut. Jeśli gra wykryje taką sytuację, na ekranie pojawi się licznik.
 • Udostępniono nowe ustawienie grafiki: „Ekstremalne”, które pozwala graczom konfigurować okluzję środowiskową (ang. SSAO, Screen Space Ambient Occlusion).

Dodatkowe ulepszenia i zmiany

 • Wprowadzono szereg usprawnień do okien pomocy oraz ulepszeń w drzewkach technologicznych:
  • Pomoc dotycząca gry dostępna jest z poziomu Battle.net.
  • Usprawniono ekran pomocy zawierający drzewka technologiczne.
  • W oknie dialogowym zawierającym informacje o jednostce wyświetlane są umiejętności i ulepszenia.
 • Wprowadzono szereg usprawnień w oknie Zapisz/Odtwórz ponownie plik:
  • Dodano opcję wyświetlania nazwy bieżącego katalogu nad listą plików.
  • Dodano możliwość sortowania po nazwie i dacie.
  • Dodano możliwość zmieniania nazw zapisanych stanów gry w interfejsie gry. W tym celu kliknij pozycję PPM.
  • Dodano nowe zakładki: Automatyczny zapis i Niezapisane powtórki.
  • Dodano opcję pozwalającą zapisywać na stałe wszystkie powtórki. Włączenie tej opcji spowoduje oznaczenie wszystkich niezapisanych powtórek jako zapisane.
  • Miejsce w którym zapisywane są powtórki i stany gry jest teraz jasno określone.
  • Dodano przycisk "Pokaż katalog", który otworzy miejsce zapisu powtórek i stanów gier.
 • Ulepszono funkcję podążania kamerą dla obserwatorów i w powtórkach.
 • Panel alarmów systemowych przesunięto do górnej części ekranu. Zmniejszono czas wyświetlania większości alarmów systemowych.
 • Przyciski myszy mogą zostać przypisane do skrótu klawiszowego „Aktywacja klawiszem”.
 • Dodano wskaźnik skrótów klawiszowych, który wyświetla na przyciskach komend przypisane do nich podstawowe skróty klawiszowe.
 • Po zaznaczeniu gejzeru z wespanem w panelu informacyjnym wyświetli się aktualna liczba jednostek wydobywających z niego surowiec.
 • Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie dźwięków błędów. Pole wyboru Dźwięki odpowiedzi określa teraz, czy do odtwarzania dźwięków błędów wykorzystywane są oryginalne dźwięki danej jednostki, czy też standardowy sygnał dźwiękowy.
 • Dodano możliwość zastępowania interfejsu gry w każdej mapie. Twórcy map mogą korzystać z niestandardowych plików interfejsu, aby stworzyć nowy interfejs lub zastąpić istniejący.
 • Do panelu sterowania powtórką (wewnątrz gry) dodano przycisk pozwalający pokazywać lub ukrywać oś czasu i informacje na temat czasu trwania powtórki.
 • Dodano klawisz skrótu pozwalający zatrzymywać/wznawiać grę w trybie jednoosobowym i wieloosobowym. (Klawisz Pause/Break).

Zmiany w balansie

 • OGÓLNE
  • Gracze nie mogą zablokować rampy dwiema budowlami o wymiarach 2x2.
 • PROTOSI
  • Czas opracowywania Halucynacji został skrócony ze 110 do 80.
  • Obserwator
   • Koszt produkcji został zmniejszony z 50/100 do 25/75.
  • Feniks
   • Czas budowy został skrócony z 45 do 35.
  • Promień otchłani
   • Zadaje teraz o 20% więcej obrażeń celom masywnym.
   • Ulepszenie Wirniki strumieniowe zostało usunięte z gry.
 • TERRANIE
  • ERK
   • przejmują teraz stopień generowanego zagrożenia od jednostki, którą naprawiają. Stanowią cel o takim samym priorytecie zagrożenia jak naprawiana przez nie jednostka.
   • Ruchy ERK podczas wznoszenia budowli są teraz bardziej równomierne i przewidywalne.

Usprawnienia edytora StarCraft II

 • Dodano opcję zarządzanie ustawieniami regionalnymi mapy.
 • Dodano kolejne porady i wskazówki.
 • Dodano nowe funkcje wyzwalaczy, działania i wydarzenia:
  • Nowe funkcje wyzwalaczy:
   • Weryfikuj bank – używana do sprawdzania, czy podpis banku nie został naruszony.
  • Nowe działania wyzwalaczy:
   • Opcje banku – używane do zmieniania opcji dla banków, łącznie z funkcją dodawania podpisu.
   • Usuń przedmiot z ekwipunku – używane do natychmiastowego usuwania wybranego przedmiotu z inwentarza.
   • Ustaw typ widoczności znacznika tekstowego – używane do ustawienia, co ma zakrywać znacznik: mgła czy czarna maska.
  • Nowe wydarzenia wyzwalaczy:
   • Poruszono myszką – odpowiedź wysłana do myszy, która została poruszona w świecie gry.
 • Dodano nowe właściwości jednostek:
  • Niesione minerały, Niesiony wespan, Niesiony terrazyt i Niesiony niestandardowy surowiec.
  • Nagroda (PD) – używana do przyznawania punktów doświadczenia, gdy jednostka zostaje zabita.
 • Dodano nową właściwość wydarzenia Użyty efekt: zmieniono Życie, Osłony i Energię.
 • Do edytora ulepszeń dodano możliwość wklejania/kopiowania.
 • Zachowania mogą być teraz zastępowane przez najkrótszy czas trwania (jak do tej pory) lub największą odległość.
 • Kosztami użycia Umiejętności zachowania zostanie obciążony gracz korzystający z danej umiejętności, a nie właściciel danej jednostki.
 • Kliknięcie PPM przedmiotu w ekwipunku sprawi, że ikona tego przedmiotu natychmiast pojawi się obok kursora.
 • Pliki stylu czcionek mogą być dodawane do modyfikacji i map za pomocą pola TablicyPlikuStyluCzcionek w DanychInterfejsuGry. Istnieje możliwość modyfikowania pojedynczych atrybutów styli lub dodawania zupełnie nowych styli.
 • Pliki układu graficznego interfejsu mogą być teraz dodawane do modyfikacji i map przy pomocy TablicyNiestandardowychPlikówUkładu w DanychInterfejsuGry. Większość istniejących ramek można modyfikować lub zastępować je nowymi szablonami, które tworzy się poprzez system Okno dialogowe w edytorze.
 • Atrybuty i wartości mogą zostać ukryte w poczekalni i skonfigurowane poprzez Warianty gry.
 • Kółko myszy przewija teraz dane pod kursorem.
 • Skopiowane dekoracje zachowują swoje wyrównanie wysokości.
 • Zachowania Atrybutu i Wprawy normalizują parametry po zastosowaniu nowego poziomu.
 • Kliknięcia myszą i podświetlenia są teraz możliwe we względnym trybie kamery.
 • Udostępniono okienka edycji dla okien dialogowych wyzwalaczy.
 • Gra będzie teraz poprawnie znajdować niestandardowe importowane pliki w modyfikacjach.
 • Mapy mogą korzystać z jeszcze większej liczby modyfikacji.
 • Elementy okien dialogowych mogą być podczepiane z istniejących ramek wewnątrz utworzonego panelu.
 • Komendy Ustaw aktywny element są teraz dostępne w menu Widok w module Wyzwalaczy. Umożliwiają zmianę aktywnego obszaru, do którego będą wprowadzane dane.
 • Usprawniono układ edytora wody.
 • Wyrównania efektów mogą teraz zawierać komponent Z.
 • Dodano nowy typu elementu okna dialogowego zwany Panelem. Panele są pojemnikami na inne elementy okien dialogowych, które pomagają grupować i hierarchizować elementy.
 • Dodano nowy interfejs do wprowadzania znaczników tekstowych dla odwołań danych, informacji o jednostce i skrótów klawiszowych.
 • Dodano zasięg efektu do umiejętności efektu, aby ograniczyć odległość, na której można rozmieścić efekt. Pozwala to efektom zachowywać się podobnie do efektu Mignięcie wykorzystywanego przez tropicieli.
 • Dodano flagę zachowania, aby ograniczyć animacje bezczynności.
 • Dodano nową opcję impasu w starciach, aby określić, czy działa sprawdzanie wykrywania impasu.
 • Do efektów dodano gracza „Twórca”. Jeśli jest to możliwe, będzie nim gracz wydający rozkaz.
 • Dodano nowy typ przedmiotu, który może wykorzystywać umiejętność efektu.
 • Dodano walidator, który sprawdza, czy jednostka będzie w stanie dojść do danego punktu.
 • Dodano walidator, który sprawdza, czy pomiędzy dwoma punktami znajduje się klif.
 • Dodano PriorytetRenderowaniaMinimapy do CAktorJednostka i ListyPriorytetuRenderowaniaMinimapy do CAktorGlobalnaKonfiguracja. Dzięki temu twórcy niestandardowych map mogą definiować priorytety renderowania jednostek na minimapie.
 • Dodano podmenu Ustawienia regionalne w menu Modyfikacja służące do zmiany języka aktywnego tekstu dla bieżącego dokumentu.
 • Dodano okno dialogowe Informacje o modyfikacji w menu Modyfikacja, które ułatwia zmianę nazwy modyfikacji oraz edycję jej opisu.
 • Dodano okno dialogowe Modyfikuj ustawienia regionalne (także w podmenu Ustawienia regionalne) służące do dodawania lub usuwania tekstów w różnych językach.
 • Dodano okno dialogowe Porady do edytora w menu pomocy (i opcjonalnie przy uruchomieniu) zawierające wskazówki do tego, jak efektywnie korzystać z edytora.

Poprawione błędy

 • Rozgrywka
  • Ogólne
   • Wszystkie skośne rampy są teraz takie same w odniesieniu do niepodlegających zabudowie powierzchni pod nimi.
   • Paski życia stworów są teraz ukryte, chyba że stwór jest podświetlony lub zaznaczony (pod warunkiem, że paski stanu są ustawione, żeby wyświetlać się w momencie, gdy jednostka jest zaznaczona).
   • Rozkazy już nie mogą być anulowane poprzez kliknięcie panelu informacyjnego w wyzwaniach, przed rozpoczęciem wyzwania.
   • Znaczniki tekstowe są pauzowane, gdy gra jest zatrzymana.
   • Ustawienie automatycznego używania umiejętności zresetuje się do stanu domyślnego, kiedy na stałe zmieni się właściciel jednostki.
   • Kosztem automatycznej naprawy zostanie obciążony gracz wysyłający żądanie użycia tej funkcji.
   • Funkcja naprawy przestanie być automatyczna w momencie, gdy gracz będący właścicielem jednostki wyjdzie z gry.
   • Rozkazy gromadzenia surowców nie zostają usunięte, jeśli rozkaz został dodany do kolejki w czasie oczekiwania na dostarczenie ładunku.
   • Zbieracze nie unikają już jednostek wroga.
   • Jednostki utrzymujące pozycję nie usuwają się automatycznie z drogi, kiedy w miejscu, w którym stoją zostaje umieszczona budowla.
   • Na kartach komend wrogich jednostek nie wyświetlają się już nieaktywne przyciski.
   • Umiejętność Wir nie działa już na pociski.
   • Aktorzy z dużą liczbą wydarzeń tworzących nie powodują już zawieszenia się mapy.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że jednostki skaczące po klifach mogły przechodzić przez teren, na którym przemieszczanie się jest niedozwolone.
   • Naprawiono problem z jednostkami, które usiłowały usunąć się z drogi, aby w miejscu, w którym stoją, można było wznieść budowlę.
   • Naprawiono problem ze zbieraczami, które omijały pola siłowe.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że jednostki walczące w zwarciu nie mogły atakować kolosa znajdującego się na klifie.
   • Naprawiono problem z larwami, które nie przemieszczały się.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że wczytanie zapisanego wyzwania mogło spowodować nieprawidłowe nadpisanie najlepszego wyniku.
   • Naprawiono problem z zacinaniem się animacji podczas rozdzielania się jednostek powietrznych.
   • Jednostki nie mogą już przepychać sił przeciwnika gdy powinno to być niemożliwe.
   • Dodano tekst „Wykrywacz” do panelu informacyjnego jednostek, które mogą wykrywać zamaskowane lub zagrzebane jednostki.
   • Dodano kolorowanie momentu ujawnienia walki, aby łatwiej było pokazać, że nie można trafić jednostek ujawnionych poprzez tę funkcję.
  • Protosi
   • Budowle protosów już nie mogą być zasilane bez źródła zasilania, jeśli zostały stworzone w momencie, gdy były zasilane przez pryzmat nadprzestrzenny znajdujący się pod wpływem pasożyta neuronalnego.
   • Celem Przywołania zbiorczego nie mogą już być larwy ani jaja.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że jednostki, które zostały podniesione przez wiązkę grawitonową wciąż blokowały drogę na ziemi.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że zelota mógł wykorzystać umiejętność Szarża nie poruszywszy się.
  • Terranie
   • Zmieniono pozycję przycisku Wybierz budowniczego przy terrańskich budowlach i zmieniono klawisz skrótu na Q.
   • ERK nie będą już mogły stawiać budowli gdy są w pobliskim bunkrze.
   • Naprawiono błąd polegający na tym, że znacznik bomby jądrowej nie był zawsze widoczny.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że gracz mógł widzieć kapsułę desantową ROBOL-a należącego do przeciwnika w miejscach, w których nie posiadał widoczności.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że prom ewakuacyjny mógł kontynuować leczenie jednostki, która została złapana w wiązkę grawitonową, jeśli prom zaczął leczenie przed tym jak jednostka została złapana przez wiązkę.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że thor kontynuował podtrzymywanie umiejętności Działa uderzeniowe 250 mm na terrańskiej budowli wzniesionej w powietrze, jeśli budowla ta wzleciała w powietrze w odpowiednim momencie.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że thor mógł się zaciąć na podtrzymywaniu umiejętności Działa uderzeniowe 250, jeśli gracz skolejkował wiele celów dla tej umiejętności.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że ERK mogły naprawiać budynki na krótkim dystansie gdy naprawiana budowla znajdowała się za polem siłowym.
  • Zergi
   • Biomasa będzie się teraz rozprzestrzeniać równomiernie we wszystkich kierunkach.
   • Przyciski Zagrzeb i Anuluj Pasożyta Neuronalnego zostały przesunięte na karcie komend.
   • Naprawiono problem polegający na tym, że ultralisk nie mógł atakować wież zwiadowczych ustawionych w rzędzie.
 • Edytor StarCraft II
  • Działania „Dla każdej liczby rzeczywistej” i „Dla każdej liczby wymiernej” będą teraz poprawnie uruchamiać się tylko raz, gdy granice początku i końca są takie same, a wartość przyrostu jest zerowa.
  • Przedmioty upuszczane z ekwipunku będą wykorzystywały domyślną wartość wysokości.
  • Komenda „Zobacz skrypt” wyświetli skrypty biblioteki, jeśli lista biblioteki jest aktywnym elementem interfejsu.
  • Zachowania przedmiotu, który jest przenoszony i wyekwipowany oraz zachowania broni są teraz prawidłowo przywracane, kiedy jednostka zostaje wskrzeszona.
  • Okno dialogowe pozwalające publikować pliki aktualizuje informacje o zajmowanej przestrzeni dyskowej po tym, jak opublikowany plik zostanie usunięty w oknie zarządzania publikacjami.
  • Elementy list opuszczanych są teraz prawidłowo wybierane (poprzez częściowe dopasowanie) podczas wprowadzania nazwy danego elementu.
  • Standardowe zależności nie mogą już być modyfikowane w oknie dialogowym Zależności (jedynie dodawane lub usuwane).
  • Śledzenie kamery nie może zostać wyłączone poprzez klawisze skrótu, jeśli zostało ono wywołane przez wyzwalacze.
  • Naprawiono błąd z edytowaniem tekstu formatowanego przy korzystaniu z ustawień regionalnych innych niż angielskie.
  • Naprawiono błąd z filtrami dzielenia doświadczenia (Wprawa).
  • Naprawiono błąd występujący podczas edytowania danych poruszacza polegający na tym, że wartości nie były poprawnie zapisywane.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wprowadzanie niektórych zmian w wartościach kątów.
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że koło zaznaczenia opadało, gdy jednostka latająca znajdowała się ponad klifem.
  • Naprawiono problem ze znikającym paskiem przewijania w widoku drzewa.
  • Naprawiono problem z wyzwalaczami, które przy ustawieniu ruchu myszy na “względny”, mogły powodować zablokowanie myszy w trybie względnym.
  • Naprawiono problem z niedziałającą opcją ustawienia koloru elementu okna dialogowego dla etykiety typu.
  • Naprawiono błąd mogący powodować zawieszenie się edytora podczas edytowania wartości ulepszenia.
  • Naprawiono przycinanie tekstu w wiadomości aktora Ustaw tekst.
  • Naprawiono wyświetlanie łączy komend umiejętności w Menadżerze przeglądu.
  • Poprawiono miejsca, w których zamiast zlokalizowanego tekstu odpowiednim języku pojawiał się tekst w języku angielskim.
  • Usunięto błąd mogący powodować zawieszenie się edytora w momencie niszczenia trwałego efektu.


Jeśli doświadczasz problemów technicznych z procesem patchowania, łączeniem się z Battle.net po instalacji patcha lub błędów w trakcie rozgrywki w spatchowanej grze skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej. Potrzebne informacje i dane kontaktowe dostępne są tutaj.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.