LFM soo nhc garrosh only

Spontane Gruppen – Allianz
1 solotank 3 dds noch
char & btag dalassen
ab 565 & multikill xp
fals noch benötigt, Dudu Heal 567 + multiclear auf Char

Hirana#2325
585 mage und 582 wl

Tylu#2877
fury gs 568 alles bekannt

DannyS#2560
Furor Krieger 572

clear xp

Diverduck#2270
Frost DK Gs 576

multiclear xp

Madeira#2837
573 Monk Tank

CryozDK#2246

Nimm an der Unterhaltung teil!

Zurück zum Forum